Pravila Ogranka Matice hrvatske Vinkovci

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine RH, br. 88/01.) i članka 33. Pravila Matice hrvatske od 29. lipnja 2002. g. Skupština Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, na svojoj sjednici od 12. veljače 2003. g., donijela je

 

 

PRAVILA

OGRANKA MATICE HRVATSKE

VINKOVCI

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1

Naziv udruge je OGRANAK MATICE HRVATSKE VINKOVCI, a skraćeni naziv je MATICA HRVATSKA VINKOVCI.

Latinski naziv Matice hrvatske Vinkovci glasi: MATRIX CROATICA VINKOVCI.

 

Članak 2

Sjedište Ogranka Matice hrvatske Vinkovci (u daljnjem tekstu Ogranak) je u Vinkovcima, Jurja Dalmatinca 22, a djeluje na području grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije.

Ogranak je pravna osoba.

Članak 3

Ogranak je neprofitna udruga.

Ogranak je član Matice hrvatske u Zagrebu, koja je utemeljena u Zagrebu godine 1842. pod nazivom Matica ilirska, a od 1874. nosi ime Matica hrvatska.

Članak 4

Pečat Ogranka je okrugao, promjera 30 mm, u gornjem luku natpis je Ogranak Matice hrvatske, u donjem je luku oznaka njezinog sjedišta: Vinkovci. U sredini pečata logotipski su izvedena početna slova naziva MH.

Znak Matice hrvatske stilizirana su slova naziva MH.

Članak 5

Ogranak predstavlja i zastupa njegov predsjednik, a u njegovoj odsutnosti jedan od potpredsjednika kojega opunomoćuje predsjednik.

  

  

II. SVRHA I DJELATNOST OGRANKA

 

Članak 6

Svrha je Ogranka promicati narodni i kulturni identitet hrvatskoga naroda na svim područjima umjetničkoga, znanstvenoga i duhovnoga stvaralaštva.

 

Članak 7

Poradi toga Ogranak osobito:

 • 1. proučava, štiti i promiče hrvatsku kulturnu i znanstvenu baštinu
 • 2. proučava hrvatsku prošlost i sadašnjost, te prošlost i sadašnjost lokalne sredi­ne
 • 3. čuva i njeguje izvornost i osobitost hrvatskog jezika
 • 4. promiče narodnu prosvjetu
 • 5. izdaje knjige, časopise, novine i ine publikacije, u skladu sa zakonskim propi­sima
 • 6. osniva ili potiče osnivanje kulturnih udruga (glazbenih, kazališnih, likovnih, folklornih, znanstvenih, tehničkih i dr.)
 • 7. organizira umjetnička, znanstvena i stručna predavanja, izložbe, koncerte, tribine i skupove
 • 8. organizira i potiče znanstvene i stručne projekte
 • 9. potiče arheološka istraživanja u lokalnoj sredini
 • 10. organizira tečajeve za kulturno i gospodarsko prosvjećivanje
 • 11. pomaže umjetnike i znanstvenike, a ponajprije svoje članove
 • 12. okuplja kulturne djelatnike i sve one koji su spremni ostvarivati svrhu i zada­ću Matice hrvatske
 • 13. surađuje s umjetničkim, znanstvenim, stručnim i prosvjetnim udrugama i ustanovama.

Ogranak će se baviti i drugim djelatnostima što bi mogle pridonijeti ispu­njenju njegove svrhe i zadaće.

Radi provođenja djelatnosti iz ovog članka, članovi Ogranka mogu se organizirati u odjele, sekcije i klubove.

 

Članak 8

Ogranak će naročitu pozornost posvećivati mladima, organiziranim poti­canjem rada mladih na području znanosti i umjetnosti.

 

 

III. JAVNOST RADA

 

Članak 9

Djelatnost Ogranka i njezinih tijela je javna.

Izvještaji i ostali važniji dokumenti o djelovanju Ogranka objavljuju se u cijelosti ili u izvadcima.

Zapisnici Skupštine dostavljaju se Središnjici Matice hrvatske u Zagrebu.

 

Članak 10

Članovi Ogranka u okviru rada udruge ne mogu promicati interese politič­kih stranaka.

 

IV. ČLANSTVO

 

Članak 11

Članstvo u udruzi je dobrovoljno, a članom Ogranka postaje se učlanje­njem u Maticu hrvatsku.

Članovi Ogranka mogu biti redoviti i počasni.

Na prijem članova, njihova prava i obveze, visinu članarine te na presta­nak članstva primjenjuju se odredbe poglavlja II. Pravila Matice hrvatske.

 

Članak 12

Ogranak vodi evidenciju svojih članova, o čemu uredno izvješćuje stručne službe Središnjice Matice hrvatske u Zagrebu.

Oblik, sadržaj i način vođenja evidencije utvrdit će Predsjedništvo Ogran­ka.

 

 

V. UPRAVNA TIJELA OGRANKA

 

Članak 13

Upravna tijela Ogranka jesu:

 • 1. Skupština Ogranka
 • 2. Predsjednik i dva potpredsjednika
 • 3. Predsjedništvo Ogranka
 • 4. Nadzorni odbor Ogranka

 

Članak 14

Članovi upravnih tijela Ogranka biraju se za razdoblje od četiri godine.

5.1. Skupština

 

Članak 15

Najviše tijelo Ogranka je Skupština koju čine članovi Ogranka. Skupština zasjeda najmanje jednom u svake dvije godine.

 

Članak 16

Skupštinu saziva predsjednik Ogranka.

 

Članak 17

Izvanredno zasjedanje Skupštine može sazvati predsjednik Skupštine, jedna trećina zastupnika u Skupštini ili Glavni odbor Matice hrvatske iz Zagreba.

 

Članak 18

Skupštinom predsjedava predsjednik, a izbornom Skupštinom predsjedava radno predsjedništvo koje bira Skupština na prijedlog Predsjedništva Ogranka, na početku zasjedanja.

 

Članak 19

Skupština može odlučivati ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova Ogranka.

Ako na zasjedanje ni pola sata nakon predviđenog početka ne dođe više od polovice članova, pravovaljano odlučuje i trećina nazočnih zastupnika.

 

Članak 20

Skupština:

 • 1. raspravlja i odlučuje o tome kako će se što bolje postići svrha Matice hrvatske
 • 2. raspravlja o izvještajima ostalih upravnih tijela
 • 3. bira i razrješava predsjednika, potpredsjednike i ostale članove Predsjedništva Ogranka
 • 4. bira i razrješava Nadzorni odbor
 • 5. donosi Pravila Ogranka te njegove izmjene i dopune
 • 6. nadzire financijsko poslovanje i upravljanje imovinom Ogranka
 • 7. bira zastupnike Ogranka na Glavnoj skupštini Matice hrvatske
 • 8. donosi poslovnik o radu Skupštine
 • 9. donosi odluku o sastavu i broju članova sljedećeg saziva Skupštine.

 

Članak 21

O donošenju i promjenama pravila Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem, ako se drukčije ne odluči.

 

Članak 22

Kad je za predsjednika, potpredsjednike ili člana Predsjedništva istaknut samo po jedan kandidat, bit će izabran ako dobije barem polovicu glasova nazoč­nih članova Skupštine.

Kad su istaknuta dva kandidata, bit će izabran kandidat koji dobije više glasova, a ako dobiju jednak broj glasova, izbori se ponavljaju.

Kad je istaknuto više kandidata, a ni jedan ne dobije barem polovicu gla­sova nazočnih članova, izbori se ponavljaju između dva kandidata s najvećim brojem glasova.

5.2.  Predsjednik

 

Članak 23

Predsjednik Ogranka:

 • - zastupa i predstavlja Ogranak u javnosti,
 • - saziva i vodi sjednice Skupštine i Predsjedništva i predlaže dnevni red,
 • - usklađuje rad članova Predsjedništva,
 • - brine o provođenju odluka upravnih tijela Ogranka,
 • - potpisuje odluke i akte upravnih tijela Ogranka,
 • - naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana Ogranka.

 

Članak 24

Potpredsjednici  pomažu predsjedniku  u  obavljanju pojedinih  poslova prema dogovoru u okviru Predsjedništva. Po odobrenju predsjednika zastupaju Ogranak.

5.3.   Predsjedništvo

 

Članak 25

Predsjedništvo čine predsjednik, potpredsjednici i sedam članova.

 

Članak 26

Predsjedništvo je izvršno tijelo Skupštine, odgovara za rad Ogranka između sjednica Skupštine, te rješava sva pitanja tijekom poslovne godine, a u skladu sa odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine.

Predsjedništvo:

 • 1. donosi odluku o sazivanju Skupštine, predlaže dnevni red i kandidate za funkcije i tijela koja bira Skupština
 • 2. utvrđuje prijedlog Pravila te njihove izmjene i dopune
 • 3. održava redovite veze s ostalim ograncima Matice hrvatske
 • 4. imenuje urednike knjiga, novina i časopisa Ogranka
 • 5. predlaže primanje novih i imenovanje počasnih članova Ogranka
 • 6. organizira predavanja, tribine, skupove i tečajeve, znanstvene i stručne pro­jekte
 • 7. osniva Odjele i imenuje pročelnike Odjela Ogranka
 • 8. imenuje i opoziva tajnika Ogranka
 • 9. odlučuje o načinu vođenja računovodstvenih poslova Ogranka
 • 10. osniva zaklade
 • 11. donosi financijski plan i zaključni račun Ogranka
 • 12. donosi plan i program rada Ogranka
 • 13. dodjeljuje književne nagrade i pomoć umjetnicima i znanstvenicima
 • 14. donosi propise za provedbu ovih Pravila
 • 15. odlučuje o nakladničkoj djelatnosti
 • 16. odlučuje o nagradama za obavljene stručne poslove
 • 17. pomaže, općenito, svaku javnu djelatnost usmjerenu očuvanju kulturnih doba­ra i razvitku kulture u

      hrvatskom narodu

 • 18. obavlja i druge poslove što nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela.

 

Članak 27

Tajnik se brine o provođenju odluka Predsjedništva, vodi zapisnike i dru­gu dokumentaciju Ogranka.

Tajnik može biti volonter ili profesionalac, o čemu odluku donosi Pred­sjedništvo.

 

Članak 28

Skupština Ogranka može i prije isteka mandatnog razdoblja razriješiti dužnosti pojedine članove ili cijelo Predsjedništvo Ogranka, bude li njihovo dje­lovanje u opreci sa svrhom i zadaćom Matice hrvatske.

 

Članak 29

O urednosti novčanog poslovanja Ogranka brigu vodi računovodstveni servis ili osoba zadužena za vođenje računovodstvenih poslova Ogranka, o čemu odluku donosi Predsjedništvo.

5.4. Nadzorni odbor

 

Članak 30

Nadzorni odbor se brine o zakonitosti rada Ogranka.

Nadzorni odbor ima tri člana koji iz svojih redova biraju predsjednika odbora.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Nadzorni odbor može u svako doba pregledati poslovanje i dokumentaciju Ogranka.

Nadzorni odbor o svome radu izvješćuje Skupštinu Ogranka.

 

 

VI. IMETAK OGRANKA

 

Članak 31

Imetak Ogranka tvore:

 • 1. prihodi od članarine, te prihodi od dobrotvornih prinosa i darova
 • 2. prihod od nakladničke djelatnosti
 • 3. prihodi iz županijskog, gradskog i općinskog proračuna
 • 4. prihodi od dotacija
 • 5. prihodi od zaklada
 • 6. ostali prihodi.

Dobit ostvarena poslovanjem koristi se isključivo za obavljanje i unapređi­vanje djelatnosti Ogranka.

Pravne osobe i članovi koji daruju Ogranku doprinos s određenom naka­nom imaju pravo nadzirati korištenje tih sredstava.

 

 

VII.  OPĆE ODREDBE

 

Članak 32

Upravna tijela Ogranka mogu donositi pravovaljane odluke na sjednicama ako je nazočno više od polovice članova.

Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, u slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsjednika.

Odluke se donose javnim glasovanjem, ako se drukčije ne odluči.

Zapisnike Skupštine i Predsjedništva Ogranka vodi tajnik, a potpisuju predsjednik i tajnik.

Odluke svih tijela potpisuje predsjednik Ogranka.

Zapisnike i odluke Nadzornog odbora sastavlja i potpisuje njegov pred­sjednik.

 

 

VIII.   PRESTANAK RADA OGRANKA

 

Članak 33

O prestanku rada Ogranka odlučuje Skupština.

Odluka o prestanku rada Ogranka pravovaljana je ako je donijeta dvotre­ćinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

Prestanak rada Ogranka može uslijediti i snagom zakonskih propisa.

 

Članak 34

Ako Ogranak prestane s radom, imaju se namiriti imovinske obveze Ogranka, a preostali imetak postaje vlasništvo grada Vinkovaca.

 

IX.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35

Ova Pravila potvrđuje Predsjedništvo Matice hrvatske u Zagrebu. Pravila se primjenjuju kada ih potvrdi tijelo državne uprave nadležno za udruge.

 

Članak 36

Donošenjem ovih Pravila prestaju vrijediti dosadašnja Pravila Ogranka Matice hrvatske Vinkovci od 19. prosinca 1997. g.

U Vinkovcima, 12. veljače 2003. g.

 

 

          Predsjednik Ogranka 

       dr. sc. Dražen Švagelj

 

 

Na temelju članka 33. Pravila Matice hrvatske, Predsjedništvo Matice hrvatske potvrdilo je na sjednici održanoj 05. ožujka 2003. godine, Pravila Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, a koja su prihvaćena na Skupštini Ogranka 12. veljače 2003. godine.

U Zagrebu, 06. ožujka 2003. Broj: 046/03.

Na temelju članka 14. stavak 3. i 4. Zakona o udrugama (Narodne novine RH br. 88/01 i 11/02), Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Služba za opću upravu, donio je Rješenje o upisu promijena naziva, sjedišta, ovlaštene osobe i novih Pravila Ogranka Matice hrvatske Vinkovci u Registar udruga Republike Hrvatske.

U Vinkovcima, 19. ožujka 2003. Broj: 2196-05-02-03-4.
izrada : ikona web design studio